Edel2
Foto: Andreas H. Nilsson / SvD / TT

Perspektiv på lönedebatten

Publicerat av Carl Göransson

Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringslivs lönepolitiska expert, ger sitt perspektiv på årets Almedalsvecka.

Lönedebatterna i Almedalen är många och har präglats av den stundande avtalsrörelsen 2016. En tydlig skiljelinje finns mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga. Näringslivets arbetsgivare hävdar att utrymmet är begränsat och att återhållsamhet krävs om företagen ska kunna ta tillbaka förlorad konkurrenskraft och marknadsandelar. De fackliga organisationerna tycker att Riksbankens inflationsmål på två procent ska vara utgångspunkt för de stundande förhandlingarna, trots att den faktiska inflationen vid ytterst få tillfällen nått upp till denna nivå.

Industriavtalets betydelse för en stabil och långsiktigt hållbar lönebildning har lyfts av många, bland annat av Fredrik Reinfeldt, Medlingsinstitutets avgående generaldirektör Claes Stråth samt många av industriavtalets parter från båda sidor av förhandlingsbordet. Märket som industrins parter sätter, har i debatten utmanats av flera kvinnodominerade förbund med medlemmar inom offentlig sektor. Deras argument handlar om att uppvärdera offentliganställda kvinnor genom att få mer än märket och sluta det de kallar för könslönegapet. Något som avvisades av alla arbetsgivarförbund. Statsministerns utspel under Almedalstalet om tre miljarder till höjning av lärarlönerna kommer ytterligare att försvåra förhandlingarna 2016. Det är ett ingrepp i den svenska modellen och parternas ansvar för lönebildningen och risken för kompensationskrav från andra grupper är stor. Det kan komma att skapa ännu större oreda i ett redan komplicerat läge.

En annan osäkerhetsfaktor inför förhandlingarna som lyftes i flera debatter är utvecklingen i Grekland och den oro den skapar kring stabiliteten i euroområdet. Effekter på den svenska kronan kan bli märkbara och försämra förutsättningarna för den svenska exporten.

Sambandet mellan lönebildningen och sysselsättningen var också i fokus. De lägsta lönernas betydelse för att komma in på arbetsmarknaden för dem som har en svag anknytning diskuterades i många debatter. Här står parterna långt ifrån varandra i synen på vad som krävs för att skapa fler inträdesjobb.

Några debatter handlade om utvecklingen av den företagsnära lönebildningen och lönesättningen i företagen. I dessa diskussioner var möjligheten till lönekarriär när man utvecklas i arbetet en fråga som lyftes av både arbetsgivare och fackliga företrädare. Man kan avslutningsvis konstatera att det finns ett starkt stöd i Almedalsdebatten för att fortsätta att jobba med lönen.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-05-03 - 18:34  #Almedalen