Borgen_blå
Foto: Kjell Gustafsson / SVT Bild

LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

LO har presenterat en rapport om hur full sysselsättning ska uppnås. Risken är stor att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast leder till högre arbetslöshet.

LO definierar full sysselsättning som en arbetslöshet på mellan 2 och 4 procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent. Detta ska uppnås med en mycket mer expansiv finanspolitik än vad regeringen har föreslagit.

LO föreslår finanspolitiska stimulansåtgärder för att öka efterfrågan. Åtgärderna är i storleksordningen 1,5 till 3 procent av BNP, vilket motsvarar 60 till 120 miljarder kronor. Det är inte förenligt med det gällande finanspolitiska ramverket. Inte ens med ett balansmål för statens finanser skulle en så pass expansiv finanspolitik vara förenlig med ett ansvarstagande för statens finanser.

I statliga Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapport bedöms reformutrymmet framöver vara negativt, i storleksordningen -1,5 procent av BNP eller -70 miljarder kronor, om ett enprocentigt överskottsmål i statsfinanserna bibehålls. Men även om man skulle reformera det finanspolitiska ramverket och ett införa ett balansmål i stället för ett överskottsmål kommer reformutrymmet trots det att vara negativt de närmaste åren. Statliga stimulanser på närmare 3 procent av BNP per år är inte förenligt med varken gällande ramverk eller ett alternativt sådant.

En jämviktsarbetslöshet på mellan 2 och 4 procent är en ambitiös målsättning men knappast realistisk. Flertalet bedömare – däribland Konjunkturinstitutet – tror snarare på nivåer kring 6 till 7 procent. LO gör därtill orealistiska bedömningar av konjunkturläget på den svenska arbetsmarknaden och storleken på det stimulanspaket som organisationen föreslår är kraftigt överdriven.

En mycket expansiv finanspolitik kan visserligen förmå arbetslösheten att sjunka under jämviktsnivån. Men så länge som regeringen inte förmår komma med trovärdiga förslag som långsiktigt förbättrar situationen på arbetsmarknaden tenderar en sådan lägre arbetslöshet att leda till överhettning och en konstgjord andning som rent av kan få negativa sysselsättningseffekter på längre sikt. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet kan rimligen inte tolkas som något som man bara tillfälligt ska uppnå ett visst år. Målet bör väl vara en låg och långsiktigt hållbar arbetslöshetsnivå.

Faktorer som sänker den långsiktigt hållbara arbetslöshetsnivån är exempelvis högre kvalifikationer i arbetskraften, lägre kostnader för att anställa, mer effektiv matchning, en väl fungerande lönebildning, anställningsavdrag och större ekonomiska skillnader mellan arbete och arbetslöshet. Det här är faktorer som diskuteras bland annat i nobelpristagaren Christopher Pissarides bok Equilibrium Unemplyoment Theory.

Bland LO:s förslag på åtgärder finns bland annat höjd a-kassa, tredelad föräldraförsäkring och andra satsningar som skulle minska lönegapet mellan kvinnor och män och därmed öka sysselsättningsgraden bland kvinnor. Ett högre arbetskraftsdeltagande och en högre sysselsättningsgrad bland kvinnor är givetvis önskvärt, särskilt bland utrikes födda. Men, resultatet av LO:s förslag riskerar dock att ytterligare pressa samman lönerna på svensk arbetsmarknad, vilka redan idag är de mest sammanpressade bland jämförbara länder. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet och ytterligare svårigheter för regeringen att nå sitt arbetslöshetsmål fram till 2020.

Publicerad av Redaktör den 2015-06-04 - 20:44  #Arbetslöshet