Bristen på kompetent arbetskraft är det största hindret för tillväxt enligt fyra av tio industriföretag. Teknikcollege är ett föredömligt exempel på hur företag och parter bör arbeta med frågan, skriver Anders Ferbe i en krönika.

Tillväxtverket rapporterade nyligen att närmare fyra av tio industriföretag anser att det enskilt största hindret för företag att växa är tillgången till kompetent arbetskraft.

Och frågan är både akut och långsiktig. Akut – eftersom den redan i dag gör att företag säger nej till order, långsiktig – eftersom flera branscher står inför omfattande generationsväxlingar. Inom sju år kommer exempelvis var tredje som arbetar inom teknik- och industribranscher att ha gått i pension.

Det var också detta, tillsammans med ett vikande intresse för industriteknisk utbildning inom gymnasieskolan, som gjorde att industrins parter, arbetsgivare och fackföreningar, för mer än tio år sedan skapade Teknikcollege.

Teknikcollege är ett koncept där företag och parter samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Tillsammans styr man utbildningarnas inriktning och innehåll. I dag finns mer än 3 000 samverkansföretag och närmare 150 certifierade utbildningar.

Teknikcollege är via certifiering en kvalitetsstämpel för att öka attraktionskraften och kvalitén på utbildningarna. Kombinationen av teoretiska studier och arbetsplatsförlagt lärande ger företagens framtida medarbetare den kompetens som efterfrågas. För de studerande skapar engagerade lärare i Teknikcollege attraktiva utbildningar som direkt kan leda till jobb eller förbereda för vidare studier.

”Inom sju år kommer exempelvis var tredje som arbetar inom teknik- och industribranscher att ha gått i pension.”

Som en följd av uppbyggnaden av Teknikcollege har det också startats Vård- och omsorgscollege och nyligen ett första Motorbranschcollege.

Via den unika samverkan som finns inom Teknikcollege har också en branschvalidering utvecklats. Med denna öppnas möjligheterna för enskilda individer att få intyg på sin yrkeskompetens. Men också möjligheten att se exakt vilka kunskaper som saknas. Och därmed veta vilka speciella utbildningar som krävs för framtidens jobb.

Valideringen ger också företagen ett verktyg för kompetensutveckling. Liksom en möjlighet för nyanlända med industrierfarenhet att få biljett till ett jobb. Med validering ökar också kraven på ett mer snabbfotat utbildningssystem med anpassade kurser och utbildningar.

Teknikcollege är beroende av politiska beslut. Och vi gläds åt beskedet att gymnasieskolans yrkesprogram får högskolebehörighet. Det är en viktig signal till eleverna att de efter gymnasieskolan både blir anställningsbara och kan fortsätta på högskolan. Kunskapslyft och Yrkesvux är andra positiva politiska beslut.

Men fler steg behöver tas. Vi ser stora möjligheter att gifta ihop Teknikcolleges regionala och lokala samverkan med företagens framtida kompetensutveckling av anställda liksom med behovet av yrkesutbildning för andra vuxna.

Teknikcollege vill växla upp engagemanget ytterligare – vi hoppas att Sveriges kommuner och skolledningar också vill det. En än tydligare signal från staten om det är inom de strukturer som Teknikcollege byggt som vi klarar industrins framtida kompetensförsörjning vore därför både nödvändig och önskvärd.

Anders Ferbe

Publicerad av Anders Ferbe den 2017-10-18 - 14:56  #Krönika