Logo
Logo
Nyhet27 oktober 2020 - 12:10

Tunga instanser föredrar parternas LAS-överenskommelse

Flera tunga instanser väljer Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse framför LAS-utredningen. Det visar Arbetsmarknadsnytts genomgång av remissvaren.

Foto: Mostphotos

När remisstiden för LAS-utredningen gick ut under måndagen hade en mängd olika instanser valt att svara. Och flera av de allra tyngsta vill hellre se en lösning där den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK (som representerar 900 000 privatanställda) har enats om.

TCO, som representerar ungefär 1,4 miljoner tjänstemän, skriver i sitt remissvar att det är avgörande att det är parterna som utvecklar spelreglerna på arbetsmarknaden och att det inte görs ensidigt av lagstiftaren.

Blir utredningens förslag verklighet får det negativa effekter inte bara för arbetstagare utan för hela den svenska arbetsmarknaden, enligt TCO. ”Rättssäkerheten skulle försvagas och omställningsförmågan försämras.”

TCO slår fast att arbetet med betänkandet bör avbrytas. Vill regeringen förändra det lagstadgade anställningsskyddet bör den ”gå vidare med de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden, inte betänkandets förslag”.

Nu när Sverige och världen befinner sig i en pandemi är dessutom behovet av stabilitet på arbetsmarknaden och i samhället extra stort, enligt TCO. Det kräver ännu större noggrannhet när nya bestämmelser införs och därför bör arbetsmarknadens parter få förutsättningar och tid att förhandla och göra anpassningar i gällande kollektivavtal till en ändrad lagstiftning.

Saco, med ungefär 700 000 medlemmar i 21 olika fackförbund, betonar i sitt remissvar att förslaget rubbar balansen mellan arbetsmarknadens parter. Sacos ordförande Göran Arrius säger i ett pressmeddelande att han vill att LAS-utredningen ”kastas i papperskorgen” och att den breda överenskommelsen mellan SN och PTK i stället ska ligga till grund för de nya spelreglerna på arbetsmarknaden.

”Om regeringen går vidare med förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet ska den göra det med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv om trygghet, omställning och anställningsskydd som grund, inte utredningens förslag”, skriver Saco i sitt remissvar.

En av utredningens utgångspunkter är att öka arbetstagarens trygghet på arbetsmarknaden genom ökade kunskaper och kompetens. Men trots att utredningen föreslår ett utökat arbetsgivaransvar för kompetensutveckling kommer det inte att leda till ökad trygghet, menar också Saco. 

Även Akavia vill att regeringen och samarbetspartierna går vidare med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. I sitt remissvar skriver Akavia att förslaget ger utrymme för godtycke och leder till en ökad otrygghet för arbetstagarna. Det innebär ”fler försämringar än förbättringar och ger helt enkelt arbetsgivaren mer makt i anställningsförhållandet”, säger Akavias chefsjurist Karin Lundin i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv förespråkar också att överenskommelsen ska ligga till grund för lagstiftningen. Samtidigt betonar Svenskt Näringsliv att det, även om regeringen väljer att utgå från utredningen, är viktigt att arbetet med att ta fram en ny lagstiftning fortsätter så att den kan införas senast 1 januari 2022.

I sitt remissvar på LAS-utredningens förslag skriver Svenskt Näringsliv att de positiva effekterna av förslaget trots allt överväger de negativa. Företag kan i större utsträckning behålla nödvändig kompetens vid neddragningar, arbetsbristsituationer blir enklare att hantera, regelverket blir mer förutsägbart och att de ekonomiska riskerna minskar.

När det gäller det ökade antalet undantag från turordningsreglerna och att en uppsägning inte kan ogiltigförklaras om arbetsgivaren har högst 15 anställda, anser dock Svenskt Näringsliv att reglerna ska ta bättre hänsyn till större företag som också påverkas.

Svenskt Näringsliv är däremot mycket kritiskt mot förslaget om kompetensutveckling och menar att det är oklart vad som är skälig kompetensutveckling och att arbetsgivarens skyldigheter inte går att förutse.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är positivt till förändrade turordningsregler men anser att begränsningen av antalet arbetstagare som kan undantas från turordningsreglerna bör vara i proportion till arbetsgivarens storlek.

SKR avstyrker däremot förslaget att utöka arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling med motiveringen att det riskerar att göra kompetensutvecklingen till en ensidig skyldighet för arbetsgivaren, vilket kan påverka kompetensutvecklingsarbetet på ett negativt sätt.

Att införa en rättsligt bindande och skadeståndssanktionerad rättighet till kompetensutveckling kommer att vara tvistedrivande i stor omfattning, särskilt med tanke på att det är oklart vad begreppet ”skälig” innebär, menar SKR. Det är svårt för en arbetsgivare att veta vad skyldigheterna innebär och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika skadeståndsanspråk.

LO, som liksom TCO har ungefär 1,4 miljoner medlemmar, är som bekant varken förtjust i LAS-utredningen eller PTK:s och Svenskt Näringslivs överenskommelse. Organisationen sågar utredningens förslag totalt och menar att om det genomförs så ”rubbas balansen mellan parterna på arbetsmarknaden till arbetsgivarpartens fördel på alla nivåer”. Den ”mycket väl fungerande och unika arbetsmarknadsmodell” som utvecklats under de senaste 80 åren riskerar att slås sönder och branschspecifika anpassningar i kollektivavtalen kommer att erodera sönder. ”En välorganiserad och konfliktfri arbetsmarknad riskerar att ersättas av en oförutsägbar och konfliktfylld sådan”, skriver LO.

På samma sätt menar Lärarnas Riksförbund att överenskommelsen mellan SN och PTK inte ska ligga till grund för lagstiftningen.

Förutom arbetsmarknadens parter har Medlingsinstitutet, MI, gett ett remissvar. Myndigheten instämmer i att parternas överenskommelser bör ligga till grund för lagstiftning på arbetsmarknaden. Det är parterna som bäst kan värdera om ändringarna i sin helhet är balanserade och vilka effekter de medför för lönebildningen, enligt MI.

För större delen av arbetsmarknaden finns det överenskommelser som tar helhetsgrepp på frågor om anställningsskydd, anställningsbarhet, kompetensutveckling och omställning och det anser MI att det fortsatta arbetet med att reformera arbetsrätten och angränsande frågor bör baseras på.

Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.
Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

#LAS#LAS#Saco#TCO#LO#Medlingsinstitutet#PTK#Svenskt Näringsliv#Januariavtalet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist