kompetensbrist
Foto: TT, press

Transporterna hotade av brist på kompetens

Publicerat av Stina Bengtsson

Kris hotar i transportnäringen. En rapport från HUI Research visar att det år 2030 kommer att saknas 30 000–40 000 yrkesförare, verkstadsmekaniker, flygtekniker med mera, om inte fler väljer något av dessa yrken. Redan idag är bristen på personal stor och branschorganisationen Transportföretagen slår nu larm, samtidigt som de presenterar ett antal förslag på lösningar.

Idag ligger sysselsättningen i transportnäringen på 308 000 personer, sju procent av den totala sysselsättningen. Om den skulle utvecklas i samma takt som BNP-prognosen skulle transportnäringen behöva sysselsätta 427 000 personer år 2030. Det mer rimliga är dock, enligt HUI, att se till den prognostiserade utvecklingen av transportvolymerna, vilket enligt HUI:s prognos är 349 000 personer år 2030.

– Vi gillar intervaller, så vi säger att det kommer att saknas 30 000–40 000 personer, sa Patrik Jansson på HUI Research vid ett seminarium ordnat av Transportföretagen.

Transportnäringen har redan en hög genomsnittsålder, vilket innebär att det kommer ske många pensionsavgångar i en nära framtid. Dessutom minskar körkortstagandet och antalet elever minskar på yrkesprogrammen. Allt sammantaget ger ett stort behov av ny kompetens i näringen, enligt HUI:s rapport.

– Det är en alarmerande situation, konstaterade Patrik Jansson.

Kollar pulsen

”Det enda jag kollar nu innan jag anställer är att de har puls”. Så sa en åkare nyligen till Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Jag skrattade också när jag hörde det första gången, men när man börja fundera på vad det innebär och vilken situation som den åkaren befinner sig i, så är det naturligtvis dramatiskt, sa Caj Luoma.

Åkaren är ensam om att uttrycka det så, men fenomenet känns igen i hela transportsektorn.

– Vi ser det i bussbranschen, vi ser det i motorbranschen, vi ser det i godstransportbranschen och i våra andra branscher. Vi ser det på logistikområdet, inom flygteknikerområdet och väldigt många andra områden kopplat till transportnäringen, sa Caj Luoma.

Olika förslag

Transportföretagen har lagt fram ett antal olika förslag för att lösa den akuta situationen. Enligt Caj Luoma handlar det om ett långsiktigt och metodiskt arbete för att få upp intresset för att arbeta inom transportnäringen. En av dem handlar om studie- och yrkesvägledarnas roll.

– Vi tycker att de ska ha en mer rådgivande roll och inte en informationsroll, som de har idag, sa Caj Luoma.

I det ligger också att bli bättre på att ta reda på inom vilka yrken det finns behov av arbetskraft.

Ett annat område som Transportföretagen menar behöver utvecklas är utbildningarna på såväl gymnasie- som vuxennivå. Fler behöver utbildas, utbildningarna behöver bli mer attraktiva, kvaliteten på utbildningarna måste höjas, lärarnas kompetens behöver uppdateras och tekniken moderniseras.

– Man sitter och jobbar med teknik som fanns på slutet av 1900-talet och i år skriver vi 2017, sa Caj Luoma.

Han tryckte på behovet av samverkan mellan arbetsliv och skola och att det krävs ett långsiktigt arbete för att lyckas med det. Han påpekade också behovet av valideringssystem och yrkesprov för att få in nyanlända i transportnäringen. Dessutom vill Transportföretagen att körkortsutbildningen ska integreras i gymnasieskolan.

Yrkesprogrammen en utmaning

Erik Nilsson är statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Han menade att transportnäringen inte är den enda näring som idag har stor efterfrågan på kompetens och berättar att mycket av det arbete som departementet nu gör handlar om att tillfredsställa behoven av yrkeskompetens.

– Yrkesprogrammens nedgång är en utmaning för oss, minst sagt. En viktig del av gymnasieutredningen är därför att försöka höja yrkesprogrammens status, sa Erik Nilsson.

En del handlar om att helt enkelt sluta signalera att yrkesutbildningarna har en lägre status än högskoleförberedande program, menar Erik Nilsson som också tycker att de yrkesförberedande programmen ska ge behörighet till högskolan.

Erik Nilsson är överens med Caj Luoma om att det långsiktiga arbetet är viktigt. Han vill också se en starkare regional planering av yrkesutbildningar. Många gånger ser kommuner inte att det finns ett tillräckligt stort behov av en viss kompetens för att legitimera en dyr utbildning. Därför behöver det ske ett bättre samarbete på regional nivå.

– Man behöver rekrytera på ett bredare geografiskt område, sa Erik Nilsson.

Skolkommissionen har därför fått i uppdrag att se över hur en sådan rekrytering ska gå till.

– Vi kommer aldrig klara detta utan att ni som arbetsgivare är med och engagerar er i utbildningarna, sa Erik Nilsson.

Rekrytera kvinnor

Men Erik Nilsson konstaterar att ungdomarna inte kommer räcka. Han menar att rekrytering behöver ske bland dem som är arbetslösa idag, inte minst bland nyanlända. Han betonar i synnerhet att fler kvinnor än män är arbetslösa.

– Men det kommer att kräva en hel del arbete med attityder. Både med de utrikesfödda kvinnor som ska gå? in i transportbranschen och också bland en del av företagen.

Just nu pågår en del arbete mellan yrkesutbildningar och SFI, något Erik Nilsson tycker är mycket bra. Han berättade också att regionalt yrkesvux håller på att byggas ut.

– Nu är ju problemet att transportnäringen inte är den enda branschen som har kompetensbrist, så det blir konkurrens med andra områden, sa Erik Nilsson.

Viktigt att branschen tar ansvar

Erik Nilsson presenterar ett antal förslag kring hur det bit för bit ska gå att lösa kompetensbristen. Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver samarbeta bättre. Det behöver bli enklare att låna till att ta ett körkort. Mer arbetsplatspraktik där eleverna får testa på arbetslivet och den teknik som finns ute i företagen. Han menar att det är viktigt att branschen tar ett stort ansvar i att utveckla yrkesutbildningarna.

– Vi är inne i en utbyggnad av yrkesutbildningarna och vi hoppas kunna fortsätta den, för jag tror att den har en väldigt viktig roll att spela i kompetensförsörjningen, avslutade han.

Om rapporten

Rapporten ”Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning” av HUI Research är beställd av Transportföretagen och presenterades i början av juni 2017.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-06-26 - 20:27  #Kompetensförsörjning #Utbildning