Logo
Logo
Nyhet15 januari 2021 - 11:01

Rapport: Så kan 600 000 fler bli självförsörjande

Drygt en halv miljon människor saknar idag självförsörjning, visar en rapport. ”Den ekonomiska integrationen av utrikes födda har till stor del havererat och det politiska priset för att åtgärda det är högt”, säger Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum. Men lösningarna finns, menar han.

Foto: TT

Att kunna försörja sig själv är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med integrationen. Men i dagsläget saknar alltför många människor den möjligheten. Så många som över 600 000 utrikes födda människor i åldrarna 20 till 64 år har idag ingen egen försörjning.

”Det finns en närmast blind övertygelse om att utbildning, utbildning, utbildning ska lösa alla problem. Visserligen är utbildning nödvändig men det är inte tillräckligt för en ökad sysselsättning och självförsörjning”, säger Johan Eklund.
Foto: Pressbild

– Det motsvarar 4–5 medelstora svenska städer i volym och det handlar alltså om människor i arbetsför ålder, säger Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund till Arbetsmarknadsnytt.

Siffrorna är hämtade ur ”Vägar till självförsörjning” en nyligen publicerad rapport från Entreprenörskapsforum och slutpunkten i ett forskningsprojekt som har pågått under drygt ett år. Ambitionen har varit att undersöka hur fler människor med utländsk bakgrund ska få möjlighet att skapa en egen ekonomisk grund att stå på.

– Den ekonomiska integrationen av utrikes födda har till stor del havererat. De samhällsekonomiska kostnaderna för den bristande integrationen är ansenliga och de försvinner inte. Bland andra Pensionsmyndigheten har gjort prognoser för en betydande ökad belastning av grundskyddet i systemet, säger Johan Eklund.

”Fel sätt att mäta”

I och med rapporten tar Entreprenörsforum ett steg in i en redan överhettad debatt där många väljer att röra sig mycket försiktigt inför risken att bli avsiktligt misstolkade. Siffran 600 000 människor är i sig inte okontroversiell och avviker från det gängse sättet att beräkna utanförskapet på arbetsmarknaden. Enligt den officiella sysselsättningsstatistiken över antalet sysselsatta i Sverige, främst via SCB, räcker det med att arbeta en timme den månad som mätningen görs för att kvalificera sig som sysselsatt.

– Men det säger ju ingenting om en individs faktiska inkomster och förmåga att försörja sig. Därför är det fel sätt att mäta och måste kompletteras med en självförsörjningsstatistik. Istället föreslår vi att ett självförsörjningsmål användas i integrationsarbetet.

I rapportens förslag på hur ett självförsörjningsmål kan formuleras har gränsen satts till fyra basbelopp, vilket motsvarar ungefär 12 500 kronor per månad efter skatt. Detta är en medvetet lågt satt gräns som motsvarar OECD:s relativa fattigdomsgräns. Trots det når alltså inte 600 000 människor i Sverige upp till den nivån och har inte möjlighet att försörja sig själva.

Hur har vi kunnat hamna här, i en på många sätt omänsklig situation för så många?
– Jag tror att det beror på en kombination av naivitet och fromma förhoppningar. Dessutom en stark ovilja att se och prata om problemet, säger Johan Eklund.

Och den naturliga följdfrågan blir ju då – vad kan göras för att skapa förändring?
– I ett första steg är det kanske läge att konstatera att det verkligen är ett problem. Då kan vi heller inte fortsätta med dagens politik eftersom den inte leder till förbättringar. Tvärtom riskerar den snarare att leda till en inhuman situation för många utrikes födda med stor risk för livslångt bidragsberoende och permanent utanförskap i det svenska samhället.

27 punkter

Forskarna på Entreprenörskapsforum har listat 27 olika punkter som kan hjälpa till att bryta den nuvarande situationen, underlätta självförsörjningen, bryta utanförskapet och i förlängningen av det lyckas bättre med integrationen. Framför allt är det tre punkter som i första hand är viktiga att genomföra:

 • Tydlig självförsörjningslinje:
  Koppla bidragsnivåer med tydliga krav på resultat i utbildning och etableringsinsatser med självförsörjning som målsättning
 • Lättare att anställa:
  Sänkta kostnader för att anställa individer med låga kunskaper och färdigheter samt ett respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.
 • Lätt att göra rätt som soloföretagare:
  En ny soloföretagsform med schablonbeskattning och enkla regelverk enligt internationell förebild.

– Det finns en närmast blind övertygelse om att utbildning, utbildning, utbildning ska lösa alla problem. Visserligen är utbildning nödvändig men det är inte tillräckligt för en ökad sysselsättning och självförsörjning. Såväl forskning som internationella erfarenheter betonar att utbildningen måste vara mer arbetsplatsnära, ges tidigare i asylprocessen och ställa större krav på fullföljande av utbildningen, säger Johan Eklund.

Han menar att situationen idag till stora delar är ett självförvållat svenskt problem som, om det hade åtgärdats för tjugo år sedan, inte varit så allvarligt som idag. De olika förslagen i rapporten är konkreta åtgärder som till skillnad från många av de insatser som nu sker, ska kunna åstadkomma en bättre ekonomisk integration, bland annat:

 • Arbetsmarknadsinsatser – effektivare lönebildning, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden samt stärkta incitament för individen att arbeta.
 • Utbildningsinsatser – språkkunskaper och insatser för att öka kunskaps- och färdighetsnivåerna som krävs på den svenska arbetsmarknaden.
 • Entreprenörskapsinsatser – nya företag samt nya metoder och alternativ till regelrätt anställning.

– Jag är medveten om att det politiska priset för att genomföra det här är högt. Sänkta bidragsnivåer och lägre trösklar in på arbetsmarknaden är på vissa håll inte accepterade vägar att gå och kommer att skapa missnöje. Men vad ska annars göras för att hjälpa fler utrikes födda in på den svenska arbetsmarknaden?

Bråttom

Dessutom är det bråttom, menar Johan Eklund och forskarna bakom rapporten. Om inte den ekonomiska integrationen ges större förutsättningar riskerar det som de kallar det ”integrationspolitiska samhällskontraktet” att lösas upp.

– Det är redan en process som pågår med bland annat minskat tilltro till politiken och de välfärdssystem som vi har. En Sifo-undersökning som genomfördes under slutet av 2019 visade att åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken och tror inte heller att det politiska etablissemanget kan lösa problemen, säger han.

– Det är därför vi presenterar så pass omfattande förslag på genomgripande reformer inom flera politikområden. Det går inte längre att bara tänka välvilliga stödinsatser. Bättre incitament måste skapas för både individer och arbetsgivare så att fler blir självförsörjande, faktiskt rekryteras eller prövar sina vingar som företagare.

#Integration#Migration#Entreprenörskapsforum#Johan Eklund
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist