Parterna

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson och Martin Linder, ordförande i PTK varnar för EU:s lagstiftningsiver.

Parternas EU-råd tar strid för svenska modellen

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

EU:s lagstiftningsiver blir allt större och kan innebära ett allvarligt ingrepp på svensk arbetsmarknad, varnar företrädare för såväl fack som arbetsgivare. Nu kraftsamlar parterna för att värna Sveriges intressen. "Vi måste hela tiden försvara vår svenska arbetsmarknadsmodell", säger Martin Linder, ordförande i PTK.

Trots att EU-medlemskapet generellt har varit positivt för svenskt näringsliv, riskerar allt fler politiska påtryckningar på arbetsmarknadsområdet att äventyra landets kollektivavtalsmodell. Med syftet att värna om modellen och säkra parternas självständighet och avtalsfrihet, har företrädare för arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans bildat Arbetsmarknadens EU-råd, som ska vara med att påverka de stora frågorna i Bryssel.

Ser med oro på fler EU-initiativ

– Vi ser med oro på att det dyker upp allt fler initiativ i EU där man vill införa gemensamma regler på arbetsmarknadsområdet som ska vara bindande för hela EU, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson till Arbetsmarknadsnytt.

Han får medhåll av Martin Linder, ordförande för PTK.

– Risken för att parternas utrymme att sluta avtal kringskärs är det som i dagsläget ger störst anledning till oro, säger han.

Bland de initiativ som parterna motsätter sig finns EU:s arbetsvillkordirektiv, som mer eller mindre handlar om att unionen tar över de nordiska ländernas roll att fastställa en ram för rättvisa arbetsvillkor. Det finns också planer på att skapa en arbetsmarknadsmyndighet (ELA), något som parterna och regeringen motsätter sig, förklarar Jeppsson.

– Det finns en vilja att jämna ut sociala förmåner inom EU genom övergripande minimivillkor. Vi tycker inte att det här är en bra idé i Sverige. Vår uppfattning är att vi ska reglera arbetsmarknaden nationellt och inte via EU. Vi tror att det bästa sättet att jämna ut arbetsförhållanden och hjälpa länder att komma ifatt är snarare att stärka landets konkurrenskraft, ekonomi och tillväxt, säger han.

Måste hela tiden förklara och försvara

I rådet ska parternas experter i sakfrågor analysera pågående EU-förhandlingar som har störst betydelse för arbetsmarknaden och därefter ta ställning till hur de ska bevakas på bästa sätt, förklarar Martin Linder.

– Vi måste vi hela tiden förklara – och därigenom försvara – vår svenska arbetsmarknadsmodell. Lyckas parterna inte med detta gemensamt finns en risk att arbetsmarknadsmodellen hotas, säger Linder.

Parterna tror att ett samarbete kan ha ett större inflytande att lyfta upp de viktigaste frågorna på EU-nivå.

– Om parterna i den privata sektorn tillsammans förklarar på vilket sätt som olika förslag riskerar att inkräkta på den svenska arbetsmarknadsmodellen är det en mycket stark röst såväl i förhållande till regering och riksdag som EU-förhandlingsmaskineriet, säger Linder.

– När parterna är överens och uppträder gemensamt är vi starkare både nationellt och internationellt. När vi har gemensamma intressen behöver vi bevaka dem gemensamt, säger Jeppsson.

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2018-12-11 - 09:20  #Svenska modellen #Kollektivavtal #Konkurrenskraft