Matkasse och forskaren Simon Ek vid Uppsala Universitet
Foto: TT + pressbild

Nationalekonom: Enkla jobb bör bli permanenta

Publicerat av Peter Ceder

Nya typer av permanenta ”enkla jobb” med lägre löner än i dag skulle sannolikt öka sysselsättningen bland utsatta grupper. Det hävdar Simon Ek, doktorand vid Uppsala Universitet och knuten till IFN.

Det faktum att det redan finns subventionerade, tidsbegränsade anställningsformer för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, utesluter inte att det kan finnas behov av permanenta lågkvalificerad, så kallade ”enkla” – jobb med lägre lön. Det hävdar Simon Ek, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till Institutet för näringslivsforskning, IFN.

– Det finns ingen mirakelmedicin, men ska vi få in personer med mycket låga kvalifikationer i sysselsättning i större utsträckning än idag tror jag att det är svårt att undvika den här typen av åtgärder, alltså att på något sätt permanent sänka kostnaderna för att anställa. Alla verktyg vi har måste nog användas, säger han.

De är lätta att kvalificera sig för, men inte nödvändigtvis enkla att utföra, som han uttrycker det.

Nya typer av jobb

Tanken är att arbetsmarknadens parter förhandlar fram nya typer av lägre betalda jobb med låga kvalifikationskrav, som inte finns inskrivna i kollektivavtalen idag. Fördelen med en sådan modell är att de redan anställda löper mindre risk att få lönesänkningar än om man skulle sänka minimilönerna på bredare front.

– Jag skulle vilja se en utredning från parterna som undersöker möjligheten att ta fram sådana jobb, som komplement till etableringsjobben. Men i dagsläget gör de tummen ner till permanenta enkla jobb, säger han.

Simon Ek bedömer att den här typen av jobb skulle kunna öka sysselsättningen bland utsatta grupper. Hans beräkningar visar att de som tidigare gått in på redan existerande jobb med låga kvalifikationskrav ofta permanent förbättrade sin arbetsmarknadsanknytning. De flesta lämnade också på sikt de lägsta lönerna, och en hel del gick vidare till mer kvalificerade jobb.

– Det tycker jag tyder på att den här typen av jobb kan fungera som en väg in på arbetsmarknaden, och som inte sällan leder vidare till ett mer kvalificerat och bättre betalt jobb. Men det är samtidigt tydligt att man inte ska räkna med något rejält uppsving på arbetsmarknaden. De allra flesta klättrade inte särskilt långt varken i termer av lön eller yrkets kvalifikationskrav.

Jobbets karaktär viktig

En av de främsta invändningarna mot enkla jobb är risken att fastna med osäkra arbetsförhållanden och låg inkomst. Faran är att det kan bli de enda jobben.

– Här verkar också arbetsplatsen och jobbets karaktär i övrigt vara viktig för möjligheterna att gå vidare senare i karriären. Kanske skulle man kunna ta hänsyn till det bättre när olika åtgärder utformas.

– Sen tror jag också att det skulle vara möjligt att förbättra rörligheten ytterligare på arbetsmarknaden genom att ge generösa utbildningsmöjligheter vid sidan av jobbet. Dock ska man nog inte lägga utbildningsansvaret på arbetsgivaren, utan det är bättre att ge stöd direkt till individen, säger Simon Ek.

Stort intresse

Alldeles uppenbart finns det ett intresse för nya typer av permanenta enkla jobb från näringslivet. En enkätstudie från 2016, från det numera nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet där Simon Ek var sekreterare, frågade företag om de skulle vara villiga att anställda nya typer av jobb med låga kvalifikationskrav om de kunde sätta lönen till 14–15 000 kronor.

En tredjedel av de svarande uppgav att de var beredda att göra det. Genomgående gällde det jobb som till exempel plock och pack, alltiallo, vaktmästare och receptionist – jobb med avlastande funktioner.

– Permanenta enkla jobb med lägre löner kommer inte ensamt att lösa den låga sysselsättningen bland svaga grupper. Men jag tror att vi bör försöka pröva det, kanske i kombination med någon form av bidrag eller skattelättnad, som till viss del väger upp för den lägre lönen, säger han.

Han understryker att det i så fall också bör genomföras på ett sätt som gör att det går att utvärdera effekterna av åtgärden i efterhand på ett tillförlitligt sätt.

Peter Ceder

Publicerad av Peter Ceder den 2019-05-06 - 15:09  #Kompetensförsörjning #Integration