Lönedemonstration sjuksköterskor
Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT

Lönegapet mellan könen fortsätter minska

Publicerat av Anders Carlsson

Tio år i rad – så många år har lönegapet mellan män och kvinnor stadigt minskat. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. En förklaring är att andelen kvinnliga akademiker och kvinnor på chefspositioner fortsätter att öka. Men fortfarande är skillnaden närmare tolv procent.

John Ekberg, Medlingsinstitutet

John Ekberg.

Foto: Pressbild
Edel Karlsson Håål

Edel Karlsson Håål.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Det går långsamt men det går åt rätt håll. I ett decennium har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat varje år. År 2017 var kvinnors genomsnittliga månadslön 31 700 kronor vilket är 88,7 procent av männens 35 700 kronor, alltså ett kvarvarande lönegap på 11,3 procent. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutets: ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med fem procentenheter. I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

En viktig förklaring till att kvinnors och mäns genomsnittslöner trots allt fortsatt skiljer sig åt med drygt tio procent, är den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken och att dessa yrken har olika lönenivåer. Medlingsinstitutets rapport är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2017 och visar att genomsnittslönen förra året var 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 45 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 000 kronor. Variationen mellan olika sektorer är stor. Störst genomsnittlig löneskillnad finns inom landstingen, där löneskillnaden är 20,6 procent. Minst är löneskillnaden inom kommunerna där den är 3,1 procent.

Fler kvinnor är chefer

Att lönegapet mellan könen fortsatt minskar beror på flera faktorer och två av dem undersöks närmare i rapporten. Den ena orsaken är att andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män. Den andra orsaken är att fler kvinnor blir chefer. Det kan vara en bidragande orsak till att lönen för kvinnor som är över 45 år närmar sig männens löner snabbare än i andra åldersgrupper.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Att studera lönebildningen ur ett jämställdhetsperspektiv är en del i Medlingsinstitutets uppdrag. Att rätta till eventuella orättvisor och felaktigheter är däremot en fråga för parterna, menar Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringslivs expert på lönebildning och jämställdhet.

– Att lönegapet minskar är väntat och positivt. Det visar också att det inte behövs lagar och regleringar för att skynda på arbetet, det här sköts bäst inom ramen för parternas lönebildning, säger hon.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-06-19 - 14:37  #Jämställdhet #Lön