Logo
Logo
Nyhet20 oktober 2020 - 14:10

Här är överenskommelsen som LO sa nej till

Ett ökat undantag vid turordning och hårdare regler för så kallad hyvling. Det är två av de nyordningar som arbetsmarknadens parter hade enats om i LAS-förhandlingarna – men som LO sedan nobbade. Arbetsmarknadsnytt går igenom de viktigaste punkterna i avtalet.

PTK:s förhandlingschef Martin Wästfeldt och Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl vid en presskonferens efter att LO hade sagt nej till den partsgemensamma överenskommelsen om förändringar i arbetsrätten
PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt och Svenskt Näringslivs vice vd Mattias DahlFoto: TT

I fredags stod det till slut klart. LO säger nej till den LAS-uppgörelse som organisationens företrädare hade förhandlat fram tillsammans med företrädare för Svenskt Näringsliv och PTK.

– LO har genom sitt nej skapat en ny situation. Förhandlingarna syftade till att nå en överenskommelse som omfattade hela den privata arbetsmarknaden. Så kan nu inte ske, konstaterar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Mattias Dahl berättar att förhandlingsarbetet var ”omfattande, intensivt och gediget”. Förhandlingarna har pågått sedan hösten 2017, men har intensifierats de senaste månaderna. Sedan mitten av augusti har alla tre organisationers förhandlingsdelegationer följt förhandlingarna på plats.

– Den slutliga överenskommelsen växte succesivt fram och förankrades löpande hos respektive part, säger Mattias Dahl.

Alla var överens

Då, strax efter midnatt natten till i fredags, var alltså alla tre parter överens. Under fredagen skulle den slutgiltiga förankringen ske och respektive organisation ta ställning till överenskommelsen i sin helhet. Till skillnad från LO valde då Svenskt Näringsliv och PTK, som företräder ungefär 900 000 privatanställda tjänstemän, att tacka ja.

Överenskommelsen handlade bland annat om att den så kallade allmänna visstiden skulle tas bort och ersättas med något som kallades särskild visstid. Med den typen av anställning skulle arbetstagare få rätt till tillsvidareanställning tidigare än i dagens regelverk. Systemet kring kompetensutveckling och omställning skulle, enligt överenskommelsen, öppnas upp för visstidsanställda. Det skulle också ha inneburit att arbetsgivarnas finansieringsansvar utökades. (Se faktaruta för en mer detaljerad sammanställning.)

Den av fackförbunden kritiserade så kallade hyvlingen, det vill säga arbetsgivarnas rätt att minska en arbetstagares arbetstid, skulle också, enligt överenskommelsen minska.

Begreppet ”saklig grund” skulle även bytas ut mot ”sakliga skäl”. Förändringarna skulle framför allt bestå i att arbetsgivarens skyldighet att omplacera arbetstagare innan uppsägning i normalfallet inskränks till en gång. (Läs mer i faktaruta.)

Dagens 2-undantag i turordningsreglerna skulle bli ett 3-undantag som skulle gälla alla företag, det vill säga inte bara företag med upp till tio anställda som idag. I uppgörelsen finns ytterligare förändringar i turordningsreglerna (se faktaruta).

Exakt vad som händer nu är oklart. Enligt Januariavtalet och regeringens höstbudget ska nu förslagen i den så kallade LAS-utredningen bli verklighet. Remisstiden för utredningen går ut måndagen den 26 oktober.

Men Mattias Dahl hoppas fortfarande på att villkoren i överenskommelsen ska bli verklighet.

– Vi behöver få en klar bild över hur Riksdagens partier ställer sig till den, säger han, men poängterar att det samtidigt är viktigt att arbetet med LAS-utredningen fortsätter som planerat.

Fakta: Innehållet i parternas överenskommelse

Inledning
Målet är att revidera delar av dagens regler gällande trygghet, omställning och anställningsskydd. Parterna är överens om att den svenska modellen ska värnas och att det är Parternas ansvar att värna den. Den svenska modellen bygger på att parterna ska ta ansvar för att i förhandlingar sinsemellan försöka komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Parternas uppfattning om de villkor som förhandlats fram avseende anställningsskydd är att de svarar mot de utmaningar och problem som respektive part menar finns idag och att det stärker anställningsbarheten och tryggheten på arbetsmarknaden.

Omställning och kompetensutveckling
Parternas gällande system för omställning inom ramen för organisationerna TRR respektive TSL blir kvar. Systemet öppnas dock upp för grupper som idag inte har rätt till systemet, t.ex. visstidsanställda. Det största förändringen är dock att anställda, som inte sagts upp, får en rätt och möjlighet till kompetensutveckling under pågående anställning. Anställda som under pågående anställning väljer att kompetensutveckla får finansiering av systemet. Sammantaget blir möjligheterna för anställda till omställning och kompetensutveckling bland de bästa i världen. För att klara av TRR:s respektive TSL:s nya uppdrag ökas arbetsgivarnas finansieringsansvar väsentligt.

Saklig grund
Begreppet ”saklig grund” byts ut mot ”sakliga skäl”. Precis som idag ska det krävas att anställd som sägs upp p.g.a. personliga skäl ska ha brutit mot anställningsavtalet på ett tillräckligt allvarligt sätt. Arbetsgivarens skyldighet att innan uppsägningen vidta mindre ingripande åtgärder, såsom stödjande åtgärder, tillrättavisningar, varning om att anställningen är i fara kvarstår.

Förändringarna består i att arbetsgivarens skyldighet att omplacera arbetstagare innan uppsägning i normalfallet inskränks till en gång. Vidare tas de vägningar som idag görs av den anställdes personliga intresse av att behålla anställningen, eller prognoser om huruvida den anställde i framtiden kan tänkas komma att återfalla i brott mot skyldigheter i anställningen eller ej bort. Avslutningsvis förtydligas och justeras delar i kraven på vad som ska anses vara bristande prestationer, samarbetssvårigheter eller misskötsamhet.

Kvarstående i anställning vid tvist
Rätten för anställd som sagts upp att ogiltigförklara uppsägningen kvarstår. Arbetsgivarens skyldighet att betala lön till den uppsagde anställde (efter uppsägningstiden) under tvistetiden tas bort. Den uppsagde anställde får istället snabbare rätt till a-kassa samt rätt till en utfyllningsersättning ifrån TRR respektive TSL.

Turordning
För företag som inte omfattas av parternas överenskommelse blir dagens 2-undatag ett 3-undantag som dessutom blir möjligt för alla företag att nyttja (dagens begränsning att endast företag som har max 10 anställda tas bort). Undantaget får endast användas en gång i kvartalet.

För företag som omfattas av parternas överenskommelse blir dagens 2-undatag ett 3-undantag som blir möjligt att nyttja för alla företag på varje driftsenhet (t.ex. butik eller fabrik) där arbetsbrist uppstår. Företagen kan även nyttja undantaget fullt ut på både arbetare respektive tjänstemän (d.v.s. ta undan 3 arbetare respektive 3 tjänstemän). Företag som endast har ett driftställe och enbart har arbetare eller tjänstemän får ta undan 4 anställda. Istället för sifforna ovan kan företag ta undan 15 procent av de som omfattas av uppsägningen (dock max 10 procent av det totala antalet arbetare eller tjänstemän som finns på driftsenheten). Undantaget får endast användas en gång i kvartalet.

Uthyrning
Den som hyr in någon på samma driftsenhet under en sammanlagd tid om mer än 24 månader under en period om 36 månader måste erbjuda den inhyrde en tillsvidareanställning alternativt välja att utge en ersättning till arbetstagaren motsvarande tre för arbetstagaren aktuella månadslöner.

Hyvling
Arbetsgivare som omorganiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att en eller flera tjänster får nya lägre sysselsättningsmått måste ”hyvla” anställningarna och erbjuda de nya anställningarna i turordning bland de anställda på driftsenheten som har lika arbetsuppgifter.

Allmän visstid
Allmän visstidsanställning tas bort och ersätts med särskild visstidsanställning.

En särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning sammanlagt mer än 18 månader under en 5-årsperiod. Idag omvandlas en allmän visstid efter 24 månader.

Arbetstagare som haft en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än 9 månader under en 3-årsperiod får företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning. Idag får man företrädesrätt efter 12 månader.

Heltid
LAS tillförs en ny bestämmelse som säger att arbetsgivare som anställer en arbetstagare med ett annat arbetstidsmått än heltid ska på begäran av arbetstagaren skriftligen ange skälet till att anställningen är en deltidsanställning.

Läs hela förhandlingsprotokollet.

Fakta: Utredarens förslag i korthet

Turordningsregler
• Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare. • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför. • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort. • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling
• Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist. • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning
• Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras. • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar. • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar
• De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader. • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.

Källa: Statens offentliga utredningar

#LAS#Svenskt Näringsliv#PTK#LO#Januariavtalet#Arbetsrätt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist