Logo
Logo
Nyhet24 september 2020 - 15:09

Företagare: Därför är LAS så krångligt

En förnedrande process som inte sällan kan leda till arbetsmiljöproblem. Så beskriver företagaren Johan Åsbrink dagens regelverk. Nu återstår bara dagar tills parterna måste vara överens i LAS-förhandlingarna – annars träder politiken in.

Foto: Mostphotos

Arbetsrätten innehåller ett helt batteri med regler om bland annat kollektivavtal, föreningsrätt, medbestämmande, diskriminering, arbetstid, semester, företagshemligheter och inte minst anställning och anställningsskydd. Och det är det sistnämnda, Lagen om anställningsskydd, LAS, som genom åren har ställt till mest problem för företagen.

Enligt professor Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, består problemet av två delar.

Nils Karlson

– Det första är att regelverket kring uppsägning av personliga skäl inte fungerar i praktiken. Det är nästan omöjligt att bli av med en medarbetare som inte fungerar på arbetsplatsen, om personen inte gjort något brottsligt, vilket leder till att företaget måste köpa ut medarbetaren för flera årslöner. Det är dolt problem, men ett stort sådant ur företagens perspektiv, säger han.

 – Det andra är turordningsreglerna som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist. Företagen är ofta helt beroende av att behålla medarbetare som är kritiska för verksamheten men enligt turordningsreglerna är det ”sist in, först ut” som gäller.

Enligt Nils Karlson skapar LAS osäkerhet och friktion i företagen. Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket vid uppsägningar och utgången är ofta oviss och processen är krävande för alla parter.

– Konsekvensen blir att företagarna blir försiktigare när de anställer, vilket i sin tur skapar ett utanförskap på arbetsmarknaden som i första hand drabbar svagare grupper som ungdomar och invandrare. Företagarna vågar helt enkelt inte chansa lika mycket och anställa någon utan erfarenhet och referenser, säger Nils Karlson, som anser att det behövs en förändring av LAS där turordningsreglerna ersätts med någon form av kompetenskrav.

– Reglera kring uppsägning av personliga skäl är svårare att komma åt men även de kanske kan ersättas med kompetenskrav, säger han.

Utredarens förslag inte bäst

I början av sommaren presenterades utredningen En moderniserad arbetsrätt. Utredarens förslag handlar bland annat om att förenkla personlig uppsägning och att ge arbetsgivarna större ansvar för kompetensutveckling. När regeringen presenterade budgeten i veckan stod det också klart att om inte parterna kan komma överens, så blir utredarens förslag verklighet.

Tror du att en lagstiftning baserad på utredarens förslag kan lösa företagens problem med LAS?
– Det finns positiva inslag, kanske främst för mindre företag för vilka LAS-reglerna ofta är tvingande. Större företag har större flexibilitet och kan lättare få till uppgörelser med facket om turordningslistor och liknande, säger Nils Karlson och fortsätter:

– Med utökade undantag från turordningsreglerna och tydligare kompetens- och kvalifikationskrav vid omplaceringar förbättras möjligheterna för företagen att säkerställa sina kompetensbehov, något som är särskilt viktigt i dessa tider med stark strukturell omvandling. Det kommer också minska risken vid nyanställningar.

Nils Karlson menar också att det är positivt att möjligheten att för facken att ogiltigförklara en uppsägning, enligt utredarens förslag, ska tas bort för mindre företag.

– Risken för företagen att drabbas av orimliga skadestånd vid uppsägningar av personliga skäl minskar, säger han och poängterar att det dock även borde gälla större företag.

Vad det gäller utredarens förslag om kompetensutveckling har han vissa invädningar.

– Man naturligtvis diskutera det rimliga i att samtliga anställda med minst sex månaders sammanlagd anställningstid ska ha rätt till någon sorts kompentensutveckling, säger han och menar att det skulle behövas en anpassning till olika branscher, vilket han anser också gäller förslagen om visstidsanställningar.

– Detta talar för att en bred partsuppgörelse kan vara att föredra framför lagstiftning, säger Nils Karlson.

”Förnedrande process”

Johan Åsbrink, vd för Lunnagårds sjukhem i Eksjö, har egna erfarenheter av hur krångliga arbetsrätten och LAS är för företagare, bland annat från tidigare verksamheter där han har arbetat.

Johan Åsbrink

– Att vi har rätt personal är den överlägset mest känsliga faktorn för verksamheten med tanke på den service och den omvårdnad som vi ger de boende. Om en medarbetare brister i bemötande eller inte utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt påverkar det både de boende och kollegor. Men att säga upp någon av personliga skäl är så svårt och osäkert för alla inblandade att det nästan bli kontraproduktivt. Det är en förnedrande process som inte sällan leder till arbetsmiljöproblem, säger Johan Åsbrink.

Han har förståelse för medarbetarnas behov av att känna trygghet i sin anställning, men skulle ändå vilja se förändrade regler för uppsägning av personliga skäl med en tydligare prislapp.

– Om ett företag kan säga upp en anställd som inte sköter sig, men vet att det kostar ett fastställt antal månadslöner, blir systemet mer förutsägbart, mindre kränkande och mer självbalanserande. Antingen är problemen så stora att arbetsgivare är beredda att ta kostnaden eller så är de inte det, förklarar Johan Åsbrink.

I förlängningen gör LAS att företagen blir mer restriktiva till att anställa och att rörligheten på arbetsmarknaden minskar, menar han.

– Med ökad rörlighet skulle fler människor hamna på rätt arbetsplats och på rätt jobb i stället för att fortsätta arbeta på en arbetsplats där de egentligen inte vill vara. Det skulle vara en stor vinst för alla, säger han.

Fakta: Utredarens förslag i korthet

Turordningsregler

• Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.

• Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.

• Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.

• Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling

• Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

• Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.

• Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning

• Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras.

• Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.

• De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar

• De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.

• En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.

Källa: Statens offentliga utredningar

Fakta: Så här står det i höstbudgeten

Åtgärder för att anpassa arbetsrätten
Regeringentillsatte 2019en utredning för att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls (dir. 2019:17). Utredaren hade i uppdrag att särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet och att ha den svenska arbets-marknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag. Utredningen lämnade sitt betänkande den 1 juni 2020 som sedan har remitterats. I Januariavtalet slås fast att om parterna når en överenskommelse om hur LASska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall ska regeringen, i enlighet med Januariavtalet, genomföra utredningens förslag.

#LAS#Arbetsrätt#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist