Kvinnlig student
Foto: Anders Wiklund / TT

Fler studenter kan plugga till bristyrken

Publicerat av TT

Ännu fler studenter ska kunna plugga till sjuksköterska, lärare eller något annat bristyrke. Regeringen fördelar nämligen pengar till ytterligare 1 300 utbildningsplatser. Dessutom avsätts medel till 1 500 studieplatser för personer som behöver vidareutbilda sig.

Tidigare i våras aviserade regeringen att universitet och högskolor skulle få anslag till fler studieplatser. Detta för att dämpa coronapandemins effekter på arbetsmarknaden.

Blivande studenter saknas inte: mer än 407 000 har anmält sig till höstens utbildningar, vilket är rekordmånga.

– Vi möter upp med fler platser på längre utbildningar, kortare utbildningar och vidareutbildningar, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Lärare finns

De nya platserna på bristyrkesutbildningar – som lärar- och sjuksköterskeprogrammen och tekniska utbildningar – fördubblas, från 1 300 till 2 600 platser. Kapacitet i form av lärare finns, enligt Ernkrans:

– Fördelningen av platserna är gjord utifrån hur krisen slagit mot arbetsmarknaden men den är också gjord efter en nära dialog med universiteten och högskolorna, så att vi vet att de har kapacitet.

Lärosätena får också medel till kurser motsvarande 1 500 helårsplatser för personer som behöver vidareutbildning eller omskolning, samt 30 miljoner kronor till kortare kurser för permitterade specialister.

Ska följas upp

Universiteten och högskolorna kan i höst återgå till mer normala arbetsformer, efter vårens distansundervisning. Men Matilda Ernkrans bedömer att de flesta kommer att blanda.

– Jag tror att det kommer att se olika ut. En del kommer fortfarande att hållas på distans men också under ordnade former ge fler möjlighet att komma till campus.

Hur pandemin påverkat lärosätena blir en uppgift för Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att följa upp.

– Det är viktigt att UKÄ får detta uppdrag så vi får en ordentlig genomlysning. Men min bild är att distansundervisningen i huvudsak har fungerat väl. Det finns andra delar det finns oro kring, som den verksamhetsförlagda utbildningen, studenters mående och hur utbytesstudenter klarat sig, säger Matilda Ernkrans.

Fakta: Platser, uthyrning och utvärdering

Studieplatser:

Antalet nya, permanenta platser på bristyrkesutbildningar utökas igen, med 1 300 platser. Kostnad 112 miljoner kronor. Det totala antalet nya studieplatser 2020 blir 2 600.

Resurser till lärosätena att ge kurser anpassade för vidareutbildning och livslångt lärande – alltså för redan yrkesverksamma – motsvarande 1 500 platser 2020.

Resurser (30 miljoner kronor) till att ge korta kurser för permitterade specialister.

Sammantaget, med tidigare aviserade satsningar, utökas platserna med 12 000 platser under 2020.

Kostnad: Cirka en miljard kronor, inklusive studiemedel.

Uthyrning:

Pandemin sätter krokben för utländska forskare och utbytesstudenter som planerat att resa till Sverige. För lärosätena innebär det stora inkomstbortfall för uthyrning av bostäder. Men en ny förordning gör det möjligt att hyra ut lägenheterna till andra studenter.

Utvärdering:

Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att följa upp hur coronapandemin påverkat lärosätenas verksamheter.

Källa: Regeringskansliet, utbildningsdepartementet

TT

Publicerad av TT den 2020-06-30 - 07:53  #Politik #Coronakrisen #Utbildning