Anders Ferbe, ordförande för Valideringskommissionen
Foto: Claudio Bresciani/TT

– Det borde finnas större möjligheter att hitta kompetens bland nyanlända. De som kommer hit är ju knappast nakna på kunskap. Men vi har tyvärr en oförmåga att se den möjligheten i dag, säger Anders Ferbe, som är ordförande för Valideringskommissionen.

Ferbe: Så ska fler bli validerade

Publicerat av Henrik Sjögren

Kompetensbristen ska botas och nyanlända ska snabbare kom ut på arbetsmarknaden med hjälp av validering. Men samordningen mellan de ansvariga aktörerna har stora brister. ”Vi vill försöka hitta sätt att systematisera arbetet”, säger Anders Ferbe, ordförande för valideringskommissionen.

I december ska Anders Ferbe, som tidigare var ordförande för IF Metall, och Valideringskommissionen leverera sitt slutbetänkande till regeringen, om hur staten kan bidra till att stärka valideringen i Sverige.

– Jag kan verkligen instämma i att det finns förbättringspotential inom svensk validering och framförallt vad det gäller samordningen, säger han.

Regeringen beslutade 2015 att skapa Valideringsdelegationen för att ta fram ett nationellt system för validering, det vill säga en metod att erkänna icke-formella kunskaper hos individer, oavsett om det rör sig om utbildning eller erfarenheter. Valideringen ska ge ett kvitto på individens kunskaper för att på så sätt identifiera vad personen behöver komplettera med för att få bredare tillgång till arbetsmarknaden.

– En bra validering har möjlighet att stärka kompetensförsörjningen inom alla branscher. Det handlar delvis om att nyanlända ska få sina erfarenheter och kunskaper identifierade för att de lättare ska få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Men framför allt handlar det om att komma tillrätta med rörligheten på arbetsmarknaden, även för dem som redan arbetar, säger Anders Ferbe.

Hävstången finns inom näringslivet

Även om staten ska ha ett övergripande ansvar för valideringen menar han att även näringslivet och företagen har ett viktigt jobb att göra.

– Den stora hävstången finns inom näringslivet. Människor som redan är anställda ska lättare kunna ställa om till andra typer av yrken som passar på den framtida arbetsmarknaden. Sverige står inför stora utmaningar med kompetensbrist inom en rad yrkesområden, allt från CNC-operatörer till sjuksköterskor. Vi måste ta ett helhetsgrepp och identifiera människor där de befinner sig och göra en plan för hur de ska gå vidare, säger Anders Ferbe.

Farhågor har lyfts från arbetsgivarhåll att en satsning på validering av personalen skulle kunna leda till att arbetsgivaren mister anställda som i stället väljer att gå vidare till andra företag.

– Både arbetsgivare och samhället vinner på att människor blir mer rörliga på arbetsmarknaden. Om ett företag mister någon på grund av validering så finns det ändå förbättrade möjligheter för samma företag att hitta rätt kompetens hos andra, säger han.

Stora brister

Men valideringsarbetet har i dag stora brister. Framför allt vad gäller samordningen mellan myndigheter. Det är en av de delar som Valideringskommissionen arbetar extra hårt med att komma tillrätta med.

– Det är minst sagt spretigt. Vi vill försöka hitta sätt att systematisera arbetet. I dag ligger valideringsuppdrag på Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, UHR, Tillväxtverket och flera andra myndigheter, samt branscherna. Tyvärr finns ingen bra fungerande samordning mellan dem, säger Anders Ferbe.

Denna bild bekräftas i ett tidigare reportage i Arbetsmarknadsnytt där ett branschvalideringsföretag vittande om stora skillnader mellan olika regioners möjligheter att få fram validander, det vill säga personer som utför valideringen. I vissa regioner pågick ingen aktivitet överhuvudtaget medan det på några orter fungerade bra – mest beroende på enskilda initiativ och enstaka eldsjälar. Någon samordning mellan kommun och Arbetsförmedlingen fanns inte heller.

– Jag delar tyvärr den bilden. Det valideringsarbetet spretar enormt inom Arbetsförmedlingen. Vissa kontor är duktiga medan det på andra håll inte händer något alls. Vi behöver forma ett nationellt system och tydligare instruktioner i regleringsbreven till myndigheterna, säger Anders Ferbe.  

Arbetsmarknadsnytt försökte i sitt reportage att hitta personer på Arbetsförmedlingen som kunde berätta om validering. Efter ett par dagar återkom myndigheten och sa att man inte kunde hitta någon.

– Det är anmärkningsvärt. Samtidigt är Arbetsförmedlingen just nu inne i en stor förändring med mycket oro, vilket inte främjar deras arbete. Men valideringsarbetet ska också ligga hos fler aktörer. Vi ser ett starkt behov av synkronisering av de olika valideringsinsatserna. Vi har bland annat tittat på den norska modellen där man skapat en form av myndighet som hanterar validering och kompetensförsörjning, säger Anders Ferbe.

Viktig åtgärd för integrationen

Att validera nyanländas kompetenser för att de ska få tillträde till arbetsmarknaden har länge framförts som en viktig åtgärd för snabbare integration. Men även här har det brustit. I Borlänge, som har tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet, har Arbetsförmedlingen inte lyckats hitta en enda person för validering under 2018.

– Det borde finnas större möjligheter att hitta kompetens bland nyanlända. De som kommer hit är ju knappast nakna på kunskap. Men vi har tyvärr en oförmåga att se den möjligheten i dag. För dem kan validering innebära stora möjligheter, säger Anders Ferbe.

Tidigare försök med att från myndighetshåll upprätta system för att vidareutveckla individer och rusta dem för framtidens arbetsmarknad har ofta runnit ut i sanden. Vad säger att ni ska lyckas den här gången?

– Det sker successivt en ökad kunskap och medvetenhet om valideringen. Det har inte skett en stor ökning av människor som valideras, men vi ser en positiv trend. Att den trenden håller i sig är oerhört viktigt så vi inte åker ner i en ny grop och får börja om från början. I december kommer jag att ge en tydligare bild av vad som behöver göras, säger Anders Ferbe.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2019-05-02 - 12:03  #Kompetensförsörjning #Integration