Mikael Sandström (TCO, Carin Ulander-Wänman (Umeå universitet), Martin Ådahl (C), Per Skedinger, Thomas Carlén (LO)
Foto: Kajsa Kax

Bråk om LAS effekter på ekonomin

Publicerat av Henrik Sjögren

Skärpta LAS-regler ger ökade sjuktal och lägre produktivitet. Det framkommer i en ny rapport från IFN. Men oenigheten är stor kring hur politiken och arbetsmarknadens parter bör förhålla sig till resultaten. ”Det stärker vår uppfattning om slopade turordningsregler”, sade Martin Ådahl (C) vid ett seminarium. ”En krigsförklaring från Alliansen”, kontrade Mikael Sandström från TCO.

När Institutet för näringslivsforskning (IFN) bjöd in till seminarium rapporten om hur turordningsreglerna påverkar den svenska arbetsmarknaden gick debattvågorna höga.

Rapporten, som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare, är en sammanställning av forskning om LAS och dess effekter. Rapporten visar att turordningsreglerna har en betydande påverkan på arbetsmarknaden. Företag som inte omfattas av turordningsreglerna har lägre sjukskrivningstal, lägre VAB-ledighet och högre lönsamhet.

Forskarna som har skrivit rapporten, Per Skedinger och Martin Olsson, inledde seminariet en med presentation av forskningen. Därefter följde ett panelsamtal med Carin Ulander-Wänman, universitetslektor vid Umeå universitet, Mikael Sandström, chefsekonom för TCO, Thomas Carlén, LO-ekonom och Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet.

– Rapporten ger stort stöd för Centerpartiets linje om att helt undanta turordningsreglerna för företag med upp till femtio anställda, sa Martin Ådahl.

Men han fick mycket mothugg från både TCO:s och LO:s företrädare som båda ansåg att LAS-reglerna fungerar bra i sin nuvarande form. Framförallt pekade Mikael Sandström på farorna med att låta politik och lagstiftning inkräkta på ett område där arbetsmarknadens parter bör komma överens i första hand.

– Jag ser det som en krigsförklaring från Alliansen när de nu ropar om uppluckring av LAS. Det är en farlig väg att gå och riskerar urholka den svenska modellen. Detta är en fråga för arbetsmarknadens parter och inte för lagstiftarna, sa han.

Han menade att de samhällsekonomiska effekterna av en uppluckring av LAS i stort är obesvarade i rapporten.

– Det finns ju fler intressenter än arbetstagare och arbetsgivare i den här frågan. Vi vet till exempel inte hur stora samhälleliga kostnader vi får för den arbetskraft som lassas över till det allmänna när en uppluckring av LAS gör det lättare att avskeda, sa Mikael Sandström.

Även Thomas Carlén, LO-ekonom, förespråkade ett bevarande av nuvarande LAS-regler. Han ställde sig även frågande till flera av analyserna kring rapportens resultat.

– Det är viktigt att inte dra felaktiga slutsatser av rapporten. En ökad otrygghet gör att anställda hamnar i underläge. När man är orolig att förlora jobbet så undviker man sjukfrånvaro trots att man är sjuk. Produktiviteten ökade för att anställda blev piskade att arbeta hårdare, och det är inte en långsiktigt hållbar lösning, sa Thomas Carlén.

Carin Ulander-Wänman, universitetslektor vid juridiska institutionen Umeå universitet, ville se ett ökat arbetsgivaransvar vad gäller kompetensutveckling för de anställda.

– Det är mycket svårare för arbetstagare i dag att uppfylla arbetsgivarnas kvalifikationer vid uppsägningar. Det finns anledning att se över hur de ökade kraven skulle kunna mötas. I första hand borde man hitta ett system för hur företagen ska göra för att kompetensutveckla medarbetarna så att de får en starkare position på arbetsmarknaden, ansåg Carin Ulander-Wänman.

Hon fick medhåll från både LO- och TCO-håll, och i viss mån även från Centerpartiets Martin Ådahl, även om han ansåg att arbetsgivarens ansvar inte får bli överbyråkratiserat.

– OECD-studier visar att de hårda turordningsreglerna snarare skapar mer otrygghet än trygghet, bland annat på grund av inlåsningseffekten. De anställda är oroliga för att byta jobb då de riskerar att förlora sin anställningstrygghet. Det är oerhört viktigt för samhällsekonomin att de mindre företagen ska få förutsättningar att anställa då det är just bland dessa som alltfler jobb skapas just nu, sa Martin Ådahl.

Per Skedinger tackade avslutningsvis för återkopplingen på forskningsrapporten. Han eftersökte också kompletterande forskning, bland annat kring hur det går med de personer som blir uppsagda, samt hur hur turordningsreglerna påverkar andra samhällsaktörer.


Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-05-07 - 09:30  #Kompetensförsörjning #Politik #LAS