Logo
Logo
Nyhet11 december 2018 - 12:12

Blytung kritik mot Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket handlar allt mer självsvådligt och nu framförs stark kritik från arbetsmarknadens parter att myndigheten inte längre lyssnar på dem – trots att det är obligatoriskt.

Fack och arbetsgivare har tröttnat på Arbetsmiljöverkets agerande. Nu ryter de ifrån.Foto: pressbild, Ernst Henry Photography, Kalle Assbring.
Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, vet knappt hur hon ska bemöta Arbetsmiljöverkets förslag. "Det är så märkligt och dåligt", säger hon.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Vad är det som pågår på Arbetsmiljöverket? Ja, det är en relevant fråga, för nu framförs hård kritik mot myndigheten. Kritiken handlar inte minst om att samarbetet och kommunikationen med arbetsmarknadens parter är undermålig.

Men vi utgår, för enkelhetens skull, ifrån ett sakärende.

För tre år sedan kallade Arbetsmiljöverket parterna till ett möte. Syftet var att informera om att det nu var dags att påbörja arbetet med att skriva om föreskrifterna för arbetsanpassning och rehabilitering och, sades det, tydliggöra föreskriften.

Lyssnar inte på synpunkter

Men så blev det inte. Efter tre år finns det nu ett förslag på bordet som såväl Svenskt Näringsliv och centrala fackförbund har starka invändningar emot – och där organisationerna upplever att Arbetsmiljöverket inte har lyssnat på deras synpunkter.

– Det är ett så märkligt och dåligt förslag, så vi vet knappt hur vi ska kunna bemöta det, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Hon och kollegan Amelie Berg berättar att den befintliga föreskriften handlar om såväl rehabilitering som arbetsanpassning på organisatorisk nivå. Föreskriften hade länge kritiserats av bland andra facken, för att den var för otydlig. Nu skulle det bli bättre. Men i stället för att tydliggöra föreskrifterna på organisatorisk nivå har Arbetsmiljöverket valt att fokusera på individen och att denne ska ha rätt att utföra sitt ursprungliga arbete.

”Förslaget går nästan inte att bemöta”

– Genom den föreslagna föreskriften verkar Arbetsmiljöverket vilja ändra vem det är som bestämmer på arbetsplatsen. Det är så främmande saker i det här förslaget att det nästan inte går att bemöta, säger Anna Bergsten.

– Blir det här verklighet har Arbetsmiljöverket fråntagit en hel del av arbetsledningsrätten från arbetsgivaren, säger Amelie Berg.

Men hon betonar också att förslaget är så rörigt att det till och med har varit svårt att skriva ett remissvar. Hon menar att hade Arbetsmiljöverket samrått med parterna under arbetets gång hade förslaget blivit bättre.

– Men något samråd har inte skett sedan mötet för tre år sedan. Vi har försökt få svar på när det skulle komma något, men det har vi inte fått förrän förslaget damp ner i augusti, säger Amelie Berg.

Stora brister och oklarheter

I sitt remissvar skriver Svenskt Näringsliv följande:

”Svenskt Näringsliv anser att förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning innehåller så stora brister och oklarheter att det sammantaget är svårt att kommentera innehållet i detta remissvar. Mot bakgrund av detta och den undermåliga samrådsprocess som föregått remissen, bör föreliggande förslag till föreskrifter inte fullföljas.”

Även på den fackliga sidan finns liknande synpunkter. TCO skriver till exempel i sitt svar:

”TCO anser dock att förslaget till nya föreskrifter om arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket innebär en väsentlig försämring i förhållande till nuvarande föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering och avstyrker därför förslaget. Enligt Arbetsmiljöverkets konsekvensanalys är ambitionen att det ska bli tydligare vad som förväntas av arbetsgivaren. Detta uppnås inte. I delar har man enligt TCO:s mening till och med frånträtt såväl som överskridit det uppdrag som åligger Arbetsmiljöverket i fråga om att precisera arbetsmiljölagen.

TCO bedömer att förslaget i praktiken kommer att innebära att arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering inskränks.”

Har inte längre samråd

Ulrika Hagström arbetar med arbetsmiljöfrågor på TCO. Det gjorde hon redan i början av 2000-talet och efter ett antal år med ansvar för andra frågor har hon sedan ett par år återigen ansvaret för arbetsmiljöfrågorna. Hon jämför sina första år med hur det ser ut nu och konstaterar att det är mycket annorlunda nu jämfört med hur det var för drygt tio år sedan.

– Remissen om arbetsanpassning är ett exempel på hur Arbetsmiljöverket inte längre har samråd när det gäller att lägga fram nya förslag på föreskrifter på det sätt som vi parter skulle önska, säger hon och hänvisar till de krav som regeringen ställer på myndigheten.

Svenskt Näringsliv och TCO är inte ensamma om att starkt kritisera förslaget. Bland remissvaren finns många andra svar som antingen avstyrker eller kraftigt ifrågasätter. Avsändarna kommer från såväl arbetsgivarsidan, som från fack, handikapporganisationer och andra intresseorganisationer.

På Saco är det Karin Fristedt som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor sedan sju år tillbaka. Hon menar att samarbetet med Arbetsmiljöverket varierar i kvalitet. Ibland finns det, enligt henne, situationer som fungerar riktigt bra och där det finns en dialog.

– Men så finns det situationer där det fungerar ännu sämre, säger hon och exemplifierar med föreskriften om arbetsanpassning. Hennes kritik överensstämmer med Amelie Bergs och Anna Bergstens.

– Det är ju bra om man tar diskussioner tidigt när man ska göra relativt stora förändringar, säger Karin Fristedt och menar att så inte är fallet varken i detta ärende eller i många andra.

Ingen förståelse alls för parterna

I samband med föreskriftsarbete är det obligatoriskt för Arbetsmiljöverket att ha samråd med arbetsmarknadens parter. I förordningen med instruktion för myndigheten står det att myndigheten ska samråda med fack och arbetsgivare. Något som, enligt Anna Bergsten och Amelie Berg, myndigheten i stort sett inte gör alls längre, oavsett ärende.

– Vi upplever att de inte har någon förståelse alls för parterna, vad vår roll är och vad vi kan bidra med, säger Anna Bergsten.

– Vi har väldigt många olika typer av möten. Och det är inte alltid så klart vilken typ av möten det är, säger Karin Fristedt och menar att det ofta är oklart vad syftet med mötena är och om det finns någon möjlighet att påverka vid respektive möte.

– Som parter vill vi ju veta att det finns ett intresse för de synpunkter vi vill lämna och där man tar del av synpunkterna som något väsentligt, säger hon.

Envägskommunikation

I Arbetsmiljöverkets egen handbok för framtagande av föreskrifter, om gavs ut år 2009, står att myndigheten ska genomföra samrådsmöten för att informera om arbetet och ta in synpunkter. Den handboken är nu utbytt mot en processkarta, där samrådsmöten förvisso nämns, men där det inte finns några tydliga instruktioner om att de ska ske eller på vilket sätt de ska genomföras.

Fram tills nyligen har parterna haft regelbundna samrådsmöten med generaldirektören för Arbetsmiljöverket, Erna Zelmin-Ekenhem. Dessa möten har nu myndigheten avskaffat. Istället får nu parterna träffa ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson för så kallade informationsmöten, som enligt Anna Bergsten mer handlar om envägskommunikation än om att ta till vara parternas synpunkter.

– Förr tog man in våra synpunkter och tog hand om dem, men nu är det inte så, säger Ulrika Hagström.

Vad gäller arbetet med föreskrifter menar Amelie Berg att det skapar stora problem att bara få en remiss, utan att veta bakgrunden till olika förslag.

– Där finns ju, till skillnad från vid lagstiftning, inga förarbeten att gå tillbaka till. Transparensen under arbetets gång funkar inte – och det här är ju viktiga föreskrifter, säger hon.

”Blir en ond cirkel”

Arbetsmiljöverket har ett bemyndigande genom riksdagen att genomföra sanktioner, emellanåt ganska kraftiga, om inte arbetsgivare följer föreskrifterna som de tar fram. Därför kan det också skapa stora problem om inte arbetsmarknadens parter får vara en del i arbetet, vilket ju är meningen att de ska genom samråden.

– Vi upplever att de på senare tid har börjat gå över sitt bemyndigande i föreskriftsarbetet. Det här är inte första gången, säger Amelie Berg.

– Det blir en ond cirkel, för vi parter, oavsett om vi är överens om olika frågor, blir ju uppretade över processen. Då blir vi betraktade som väldigt besvärliga, vilket gör att vi klagar ännu mer, säger Anna Bergsten och berättar att de har framfört klagomål till såväl Arbetsmiljöverket som till Arbetsmarknadsdepartementet.

Svartmålade företag

Och det är inte bara vad gäller föreskrifter som det finns kritik kring Arbetsmiljöverkets förfarande. Flera andra projekt och utspel har också ifrågasatts – och till och med dragits tillbaka. Ett sådant projekt är The Boss, där Arbetsmiljöverket skapade en app som uppfattades som att myndigheten svartmålade företag, som Arbetsmarknadsnytt skrev om i januari. Där fick myndigheten backa och be företagare om ursäkt. Ett annat exempel är myndighetens pressmeddelande i samband med rapporten Arbetsmiljön 2017, som innehöll missvisande kopplingar mellan visstidsanställda och sexuella trakasserier

I fallet med föreskrifterna om arbetsanpassning utlovades samråd, men trots påtryckningar gick det tre år innan parterna fick till ett möte med verket. Och det var efter att myndigheten hade skickat ut föreskrifterna på remiss.

Amelie Berg och Anna Bergsten är frustrerade.

– Så här går det till numera i deras föreskriftsarbeten. Och det tycker vi är graverande, säger Amelie Berg.

Arbetsmarknadsnytt har sökt Arbetsmiljöverket för en kommentar.

#Sjukskrivningar#Arbetsmiljö#Sjukskrivningar
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist