Finansminister Magdalena Andersson (S)
Foto: Anders Wiklund/TT

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Åtgärder mot fusk rycker närmare: ”Inga signaler att det förekommer”

Publicerat av Anna Rennéus Guthrie

”Det ska finnas ett chockvärde”. Politikerna är redo att fatta beslut om mer ingående åtgärder för den som fuskar med permitteringsstödet. Samtidigt är förekomsten om eventuellt missbruk långt ifrån klarlagt. fPlus/Arbetsmarknadsnytt har pratat med arbetsgivare, fack och beslutsfattare om behovet av ordning och reda i kristider.

Sedan mitten av mars kan korttidspermittering användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem. Det möjliggör för anställda att gå ned i arbetstid under en period. Staten ger då ekonomiskt stöd till arbetsgivaren och i praktiken till de anställda som får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringstiden.

Regeringens syfte med stödet är att ”drabbade företag ska kunna behålla sin personal istället för att säga upp dem och på så sätt kunna växla upp snabbt igen när läget vänder”. Både arbetsgivare och arbetstagare måste vara överens om om permitteringsåtgärden för att den ska vara verksam.

Den 14:e maj ska regeringen lägga fram förslag kring utökade korttidspermitteringar. Där ska det även framgå vilka typer av sanktioner som kan bli aktuella om en stödsystemet missbrukas.

Riksdagens näringsutskott är också nu enligt flera ledamöter ”enigt” om att det behövs straff för att stävja fusket. Men i vilken utsträckning det finns ett missbruk av permitteringsstödet vet ingen. Flera arbetsgivarorganisationer uppger att de inte fått några signaler på att det förekommer.

Vill se skärpt regelverk

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets ledamot i näringsutskottet, säger att han personligen hör talas om exempel på missbruk av permitteringsstödet där anställda uppmanats att arbeta trots att de är permitterade.

Centerpartiet driver också aktivt på frågan nu om ett skärpt regelverk i regeringsförhandlingar.

Niels Paarup-Petersen 1

Niels Paarup-Petersen

Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det är inte acceptabelt att utnyttja ett stödsystem under en sådan allvarlig kris som denna, säger Niels Paarup-Petersen.

– Lika självklart som det är att företagen ska ha det här stödet, lika självklart ska det vara att skattebetalarnas pengar går till de som gör rätt, fortsätter han.

Både fackförbund och arbetsgivarorganisationer har i olika sammanhang lyft vikten av att regelverket respekteras. Och i sina respektive roller agerar de rådgivande åt medlemmar som behöver hjälp med att förstå vad man som arbetstagare respektive arbetsgivare tillåts göra inom ramen för det stöd som finns.

Inga konkreta exempel

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på besöksnäringens arbetsgivarorganisation Visita, menar att det i dagsläget inte finns något konkret exempel på företag inom branschen som man känner till har misskött sig. Och Visita ligger inte heller i någon tvist som rör fusk kring korttidspermitteringar.

Samtidigt betonar Torbjörn Granevärn att fusk aldrig kan tolereras.

Torbjörn Granevärn 3

Torbjörn Granevärn

Foto: Claudio Bresciani / TT

– Våra företag är i stort behov av stöd och systemet ska självklart användas korrekt.

Vad gör Visita för att motverka att arbetsgivare missbrukar permittering?
– Vi har sedan den 16 mars när korttidspermittering infördes haft daglig kontakt med ca 450 av våra medlemsföretag. I dessa samtal uppfattar vi att våra medlemsföretag är väldigt måna om sina anställda och lägger mycket tid och kraft på att göra rätt gentemot både dem och mot Tillväxtverket.

Torbjörn Granevärn är inte förvånad över att det ibland kan uppfattas som att det förekommer fusk, även om det inte gör det.

– Det finns ett stort antal regleringar i kollektivavtalet som anger hur schemaläggning, arbete och vila ska ske.

Som exempel nämner han en reglering som säger att arbetstagare har rätt till ledighet varannan helg.

– I sådana lägen kan arbetsgivaren tvingas ta in extrapersonal under de helger som den ordinarie personalen måste vara ledig, säger Torbjörn Granevärn och uppmanar medarbetare att prata med sina arbetsgivare om de har funderingar.

– Våra medlemsföretag är väl införstådda över att deras rätt till stöd kan äventyras om de inte hanterar regelverket på ett korrekt sätt.

Huruvida det idag finns tillräckligt med kontroll av hur stödet används är en senare fråga.

– Om Visita skulle få information om att medlemsföretag medvetet har fuskat kommer vi att agera genom att kontakta medlemmen och uppmana till rättelse. Ytterst kan Visita hantera detta genom uteslutning, men detta hoppas vi naturligtvis inte ska behöva bli aktuellt. Vi har stort förtroende för våra medlemsföretag och stor respekt för de utmaningar de möter nu.

Historiskt stora utmaningar

Torbjörn Granevärn pekar på att hela besöksnäringen nu genomgår historiskt stora utmaningar.

– Även om reglerna om korttidspermittering inte är konstruerade för besöksnäringen så medför de ett viktigt stöd för många av våra medlemsföretag. Visita arbetar därför hårt med att möjliggöra för branschen att använda sig av verktyget kortidspermittering och det är därför viktigt att alla företag följer reglerna så att inte stödet äventyras. Håll ut och håll i!

”Inte okej att bryta mot reglerna”

Inte heller Svensk Handel hanterar idag något ärende som berör missbruk av permitteringsreglerna, berättar förhandlingschef Anna Nordin.

Anna Nordin

Anna Nordin

– Vi har i dagsläget inga ärenden som rör fusk och vi har heller inga signaler om att det förekommer.

Anna Nordin säger att det ”naturligtvis inte är okej att bryta mot reglerna” och att allt stöd som organisationen lämnar till företagen bygger på gällande regler.

– Det finns redan tydliga regler för detta som framgår av lagtexten. Om man fuskar så kan man bli av med hela permitteringsstödet.

Inte bara arbetsgivare men också arbetstagare har ett ansvar att följa reglerna. I det fall kollektivavtal saknas så måste minst 70 procent av de anställda ha gått med på permitteringsstöd.

Myndigheternas ansvar

Hotell- och restaurangfacket, HRF, får frågor från arbetstagare om vad som gäller i nuvarande situation. Förbundssekreterare Malin Ackholt menar att det är myndigheternas ansvar att kontrollera huruvida det förekommer fusk vid permitteringar.

Malin_Ackholt

Malin Ackholt

Foto: Sören Andersson

– De frågor vi som förbund får just nu är av olika karaktär. En del är mest av praktisk karaktär som handlar om att man jobbar för mycket utifrån permitteringsgrad eller att arbetsgivaren tar in extra personal.

– Jag tycker inte att det är rimligt att skattebetalare ska betala permitteringsstöd samtidigt som arbetsgivare plockar in annan arbetskraft.

Olika avstämningstillfällen

Malin Ackholt pekar på att det i regelverket finns olika avstämningstillfällen för hur mycket arbetstagare har arbetat.

– Där ska det vara tydligt om man arbetat för mycket. Om man jobbar mer än man ska så lurar man också sina medlemmar.

– Har ett företag för mycket att göra så kan man inte använda sig av permitteringsstödet.

Malin Ackholt vill dock inte säga något om vilka företag det handlar om utan hänvisar till samtal med berörda arbetsgivare.

– Om våra medlemmar jobbar mer än vad de ska då är det en fråga mellan oss och företagen och slutligen för kontrollerande myndigheter.

Kan ha missuppfattat regelverket

Åsa Eriksson (S), ledamot i näringsutskottet, menar även hon att det finns en enighet över partigränserna om att införa straffåtgärder mot de som missbrukar systemet men säger att det inte handlar om någon särskild bransch som är mer representativ utan att det förekommer exempel från hela landet och i olika sektorer.

Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson

– Att som näringsidkare sko sig på krisen är ynkligt och jag hoppas att den som gör det skäms.

Eriksson uppmanar den som har blivit uppmanad att hjälpa till att fuska att göra en anmälan via Tillväxtverket.

Vilka åtgärder som regeringen kan komma att lägga fram senare i maj har hon själv inte direkt insyn i.

– Magdalena Andersson har tidigt deklarerat att man kommer att vidta det som krävs för att stoppa fusket och de samtalen och förhandlingarna pågår just nu.

Vilka åtgärder anser du själv vore rimliga?
– Jag har sett att en del fackliga företrädare och vissa delar av politiken vill utfärda näringsförbud för den som fuskar och även om jag förstår frustrationen så får vi samtidigt inte göra förhastade åtgärder. Trots allt så kan det ju även finnas de som har missuppfattat regelverket. De vi ska komma åt är framförallt de som medvetet försöker sko sig på den här situationen.

Avskräckande åtgärder

Även Niels Paarup-Petersen menar att det kan finnas nyanser kring hur och varför reglerna inte efterlevs.

– Det kan vara så att det centralt sköts helt korrekt men att det finns exempel på lokala chefer som inte följer reglerna för att försöka få ihop vardagen.

Han menar dock att åtgärderna behöver vara tillräckligt kraftfulla för att verka avskräckande.

– De ska vara effektiva. I regel tycker jag inte att det ska behövas men i det här fallet så ska det även finnas ett chockvärde. I en situation där man utnyttjar att kontrollmekanismerna satts delvis ur spel så ska det vara kännbart ekonomiskt. Återbetalning är en självklarhet men det skall också straffa sig att göra fel i denna situation.

”De flesta vill göra rätt för sig”

Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet, bekräftar bilden av ett samstämmigt utskott när det kommer till behovet av straff.

Han menar att det varit angeläget för Moderaterna att få på plats stöd till företag som hotas att gå under i krisen och lyfter även att det inte är läge att avvakta med ännu mera stöd till företagen som direktstöd.

I den nuvarande krisen är det svårt att ha kontroll i realtid men i efterhand kommer företagen att granskas.

Lars Hjälmered

Lars Hjälmered

– Ansökningar görs ju på heder och samvete så sökanden kan ju fällas för brott i efterhand.

Tillväxtverket, som tillsammans med Skatteverket är den myndighet som har i uppdrag att hantera och följa upp permitteringsstödet beskriver att myndigheten fram tills nu har mottagit 56 000 ansökningar varav dryga 41 000 har beviljats stöd 1280 avslag hittills. Det motsvarar 345 000 anställda och en summa om 18 miljarder har betalats ut. De som har fått stöd utbetalat kommer att följas upp om tre månader för att se om det preliminära stöd man fått motsvarade behovet. Myndigheten har även inrättat en tipsfunktion där den som misstänker fusk kan lämna anonyma tips. I skrivande stund fanns det ingen tillgänglig uppgift om hur många anmälningar som inkommit.

– Vår bild är att de flesta företag vill göra rätt för sig, säger Niklas Kjellberg, presschef på Tillväxtverket.

Anna Rennéus Guthrie

Publicerad av Anna Rennéus Guthrie den 2020-05-05 - 15:39  #Politik #Svenska modellen #Kollektivavtal #Coronakrisen