Anton Ringström, Riksrevisionen, och Siri Steijer, Timbro

A-kassorna bestraffar olika: ”Systemet fungerar inte”

Publicerat av Henrik Sjögren

Landets 27 a-kassor skiljer sig väsentligt åt när det gäller att bestraffa de arbetssökande som gör misstag eller inte följer reglerna under ersättningsperioden. ”Detta urholkar deras legitimitet”, säger Siri Steijer på Timbro.

I en granskning som Riksrevisionen har gjort framkommer att de olika a-kassorna skiljer sig stort vad gäller bestraffningen av arbetssökande som bryter mot villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Sannolikheten att få en sanktion skiljer 14 procentenheter mellan de minst och de mest strikta a-kassorna.

Sverige har 27 olika a-kassor. Riksrevisionens granskning visar på stor skillnad i striktheten vad gäller uppföljning av regelbrott som gör att ersättningen riskerar att dras in. Till de minst strikta a-kassorna hör bland annat Alfa-kassan, Handelsanställdas, Transportarbetarnas och Livsmedelsarbetarnas medan IF Metalls, Lärarnas, Journalisternas och Ledarnas a-kassor tillhör de striktare enligt rapporten.

– Vi vet redan sedan tidigare att det görs olika bedömningar i sanktionerna. Vi har försökt utröna vad det beror på men inte hittat några mönster. Skillnaderna kan inte förklaras med medlemmarnas ålderssammansättning, utbildningsnivå, tidigare arbetslöshetsstatistik med mera. Det tyder snarare på att det regelverk som a-kassorna har att följa ger utrymme för godtycklighet, säger Riksrevisionens utredare Anton Ringström.

Vitt skilda tolkningar

I 80 procent av underrättelserna handlar det om att den arbetssökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen. Men här tillåter regelverket vitt skilda tolkningar om vad som får antas vara godtagbara skäl till varför man är sen.

– På den punkten är det inte tydligt vad som anses vara godtagbara skäl. Här kan a-kassorna göra olika bedömningar. Det visar att en möjlig förklaring till de orättvisa bedömningarna är att de olika a-kassorna tillämpar regelverket olika, säger Anton Ringström.

Pengarna till a-kassan är redan slut för i år trots att vi har haft en högkonjunktur.

Han ser stora problem med de varierande bedömningarna och anser att det kan få stora konsekvenser om det inte åtgärdas.

– Det är inte rättssäkert att det ska spela roll vilken a-kassa man tillhör. Men framförallt riskerar det allmänna förtroendet för försäkringens legitimitet att urholkas, säger Anton Ringström.

Riktar kritik mot regeringen

Riksrevisionen riktar nu kritik mot både regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) som är tillsynsmyndighet över a-kassorna.

– Vi rekommenderar att IAF ska utverka allmänna råd om försäkringens tillämpning så att den ska bli likvärdig över hela landet. Vi rekommenderar också regeringen att se över IAF:s uppdrag att förtydliga regelverket till försäkringen, säger Anton Ringström.

Att bedömningarna skiljer sig så markant mellan de olika a-kassorna är något som upprör Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på tankesmedjan Timbro.

– Detta är bara ytterligare ett exempel på att försäkringssystemet på arbetsmarknaden i allmänhet och a-kassorna i synnerhet inte fungerar som det borde i dag. Vi har exempelvis nyligen sett hur vissa a-kassor sitter på dubbla stolar och gynnar vissa fackförbund. Det tyder på att det behövs ett stramare regelverk för att undvika godtycke, säger Siri Steijer.

Urholkar legitimiteten

Hon instämmer i Anton Ringströms analys om att det urholkar legitimiteten för hela systemet när det inte utövas på ett rättvist sätt.

– Regeringens har en viktig uppgift att fylla genom att strama upp regelverket så att det blir tydligt. Sedan måste också tillsynsmyndigheten bistå med tydliga regler och förordningar. Men självklart bör också a-kassorna skärpa sig och inse vad som är rätt och fel, säger Siri Steijer.

Hon anser också att det är viktigare än någonsin att kontrollapparaten för arbetslöshetsförsäkringar fungerar just i dessa dagar. Hon hänvisar till de senaste uppgifterna om att a-kassans pengar håller på att ta slut, på grund av att regeringen har underskattat arbetslösheten och har gjort vad hon menar vara glädjekalkyler.

– Pengarna till a-kassan är redan slut för i år trots att vi har haft en högkonjunktur och då är det bara oktober ännu så länge. Arbetsförmedlingen har fått tillåtelse av regeringen att nagga på nästa års budget. När lågkonjunkturen nu kommer så kommer även kostnaderna skena för a-kassorna. Om inte kontrollfunktionerna fungerar och om trovärdigheten för försäkringen minskar så riskerar systemet att kollapsa, säger Siri Steijer.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-10-23 - 14:42  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen